1.     Je prísne zakázané vnášať do priestoru konania akcie sklenené nádoby a fľaše, pyrotechnické predmety, otvorený oheň a akýkoľvek druh varičov, dáždniky...

... predmety ohrozujúce bezpečnosť, drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu (vrátane kuchynských nožov)


2.     Nie je dovolené vnášať magnetofóny, filmové kamery, videokamery (vrátane DV, DV Cam, Beta Cam, Super VHS...), ani profesionálne fotoaparáty. Selfie-sticks sú na festivale taktiež zakázané. Tolerované sú neprofesionálne automatické fotoaparáty, v blízkosti pódií je zakázané používať fotoaparáty s bleskom.

3.     Zhotovovanie zvukových/obrazových záznamov alebo videozáznamov je prísne zakázané, a to i pre súkromnú potrebu. Výnimku tvoria plnoautomatické spotrebiteľské fotoaparáty, ktoré však nesmú byť použité na zhotovovanie fotografií z vystúpení interpretov. Zakázané sú tiež lietajúce drony a podobné mechanické zariadenia. Fotografovanie je povolené výlučne len akreditovaným fotografom.

4.     Prísne zakázaný je crowdsurfing (“plávanie” na rukách) aj stagediving (skákanie z pódia).

5.     Vo všetkých stanoch platí zákaz fajčenia a konzumovania vlastného alkoholu a jedla.

6.     Zakázané je aj stanovanie na parkovisku a mimo vyhradených priestorov.

7.     Zakázané je štartovanie a túrovanie motoriek po 22:00 do 10:00 h.

8.     Gumovanie v celom areáli je prísne zakázané okrem gumovacej rampy.

9.     V areáli je prísne zakázané jazdiť na motocykloch bez prilby a rýchlosťou väčšou ako 15km/h.

10.   Zákaz kúpania počas celého trvania festivalu.

11.   Zákaz zdržiavania sa vo wellness zóne mimo otváracích hodín.

12.   Zákaz vjazdu do pešej zóny.

13.   Vstup návštevníkov na festivalové pódium a do backstage je zakázaný.

14.   V areáli festivalu je prísne zakázaný predaj akéhokoľvek druhu tovaru a iné komerčné aktivity bez vedomia a predchádzajúceho súhlasu organizátora.

15.   Porušenie ktoréhokoľvek zo zákazov je dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.