1.   Zmena termínu a programu vyhradená. Zaplatené vstupné sa nevracia, vstupenka je nenávratná a nevymieňa sa.

2.    Organizátor si vyhradzuje právo odoprieť vstup na festival komukoľvek, a v prípade takéhoto odopretia preplatiť cenu vstupenky.

3.    Vstupenka je pri vstupe nahradená označením návštevníka festivalu. Za stratu, odcudzenie alebo poškodenie označenia nenesie organizátor zodpovednosť. Usporiadateľská služba je oprávnená vykonávať osobnú prehliadku. Pokiaľ účastník nebude mať označenie alebo toto označenie bude poškodené, bude usporiadateľskou službou vyvedený z festivalových priestorov.

4.    Všetky označenia návštevníka sú majetkom organizátora, až do nedele 28. 7. 2020 do 16.00 h.

5.    Samotné označenie návštevníka neoprávňuje na vstup do festivalového areálu.

6.    Organizátor nenesie zodpovednosť za osobné škody, stratu a zranenia vzniknuté na podujatí, ak boli spôsobené nedbalosťou držiteľa lístka alebo nepredvídateľným správaním iných návštevníkov a tretích osôb.

7.    Návštevník festivalu berie na vedomie a poskytuje svoj výslovný súhlas s tým, že fotografie, filmy alebo videozáznamy s jeho osobou, ktoré sú zhotovené počas festivalu alebo v súvislosti s ním, môžu byť použité prostredníctvom akejkoľvek súčasnej alebo budúcej technickej metódy, a to bez peňažnej náhrady a časového obmedzenia. Dokumentovanie festivalu a následné spracúvanie materiálov na propagačné a marketingové účely je oprávneným záujmom organizátora festivalu ako aj jeho partnerov.

8.    Osoby vstupujúce do areálu môžu byť prehľadané.

9.    Organizátor si vymedzuje právo rozhodnúť o vpustení, resp. nevpustení zvierat do festivalového areálu, s výnimkou vodiacich psov.

10.    Ak návštevník odmietne vydať nebezpečný alebo zakázaný predmet alebo porušuje tieto podmienky, môže byť z areálu vykázaný.

11.    Prosíme o využívanie odpadkových košov podľa ich označenia.

12.    Z dôvodu ochrany vlastnej bezpečnosti aj bezpečnosti ostatných návštevníkov, prosíme o zodpovedné správanie sa. Porušenie ktoréhokoľvek zákazu môže byť dôvodom na vyvedenie z areálu a odobratie identifikačného náramku, bez nároku na refundáciu nákladov.

13.    Upozorňujeme návštevníkov, že festivalový areál je monitorovaný kamerovým systémom.

14.    Večerný program po 22:00 nie je určený osobám mladším ako 18 rokov. 

15.    Podmienkou vstupu dieťaťa na festival v rozmedzí 0 - 14 rokov je sprievod rodiča, resp. zákonného zástupcu. Rodič alebo zákonný zástupca dieťaťa musí mať zakúpenú vlastnú vstupenku pre dospelú osobu a musí zabezpečiť, aby sa dieťa po celý čas na festivale nenachádzalo bez dohľadu rodiča alebo zákonného zástupcu.

16.    Osoby vo veku 15 - 17 rokov musia mať so sebou platný občiansky preukaz.

17.    Falšovanie vstupeniek je trestné a trestá sa podľa zákona.

18.    Festival sa koná za každého počasia, okrem prírodných katastrof.

19.    Varovanie: nadmerné vystavenie hlasnej hudbe môže spôsobiť poškodenie sluchu.